Facebook

Olen Helis Künnap ­fotograaf, jumestaja, õhtujuht ja koolitaja. Pean ennast lihtsaks inimeseks. Mulle meeldib kõike teha läbi huumori. Igas päevas peab olema killuke nalja, et päevas oleks rohkem päikest. Olen positiivne ja äärmiselt põhjalik. Mulle on väga oluline iga kliendi arvamus. Püüan klientidele alati läheneda väga personaalselt. Kõik hetked ja nende jäädvustamine on väga eriline ja ainulaadne, iga hetk on kordumatu rõõm.
Helis Künnap
Sõpruse pst 2, Tartu
Telefon: 58163744, 55609007
Email : mailto:helisfashion@gmail.com

Kvaliteedi tagamise alused

Home  /  Kvaliteedi tagamise alused

Kvaliteedi tagamise alused

Üldsätted

Karramel Stuudio lähtub täienduskoolituse kvaliteedi tagamisel Täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse standardist, täiskasvanute koolituse seaduse juhendmaterjalist ning põhikirjast, õppekorralduse alustest ja sisekorra eeskirjast.

Karramel Stuudio korraldab täiskasvanutele suunatud koolitusi fotograafia ja jumestuse valdkonnas.

Õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord:

Õppekavade koostamisel lähtutakse täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse õppekava koostamise juhendmaterjalist ja täienduskoolituse standardist.

Uue õppekava loomisel lähtutakse sihtgrupist, nende vajadustest ja õpiväljunditest.

Karramel Stuudio õppekavas sätestatakse vähemalt järgmised andmed:

Õppekava nimetus
sihtgrupp;
õpiväljundid;
õpingute alustamise tingimused,
õppe kogumaht ,sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;
õppe sisu;
õppekeskkonna kirjeldus;
õppematerjalide loend, juhul kui need on ette nähtud;
lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid;
koolitaja kompetentsi tagava kvalifikatsiooni kirjeldus.

Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

Koolitusruum (sh õppetehnika, õppevahendid) vastab töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele.

Koolituse läbiviimise ruumid on varustatud vajalike tehniliste vahenditega.

Õppematerjalid on elektroonilised ja/või paberkandjal.

Koolitajate kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

Kõikidel koolitajatel on erialane haridus ja piisav erialane töökogemus koolitatavas valdkonnas.

Täienduskoolituse kohta tagasiside kogumise kord

Tagasisidet võib anda nii suuliselt kui kirjalikult paberkandjal või e-maili teel